Algemene voorwaarden webshop vzw toerisme Brasschaat

De hierna vermelde voorwaarden gelden voor alle tickets, inschrijvingen en artikelen die worden betaald via de webshop beleefbrasschaat.be of via de loketten van de deelnemende diensten.

Hoedanigheid

De VZW toerisme Brasschaat handelt als organisator van toeristische producten en onthaal. De VZW treedt ook op als verkoper van artikelen uitgegeven in eigen beheer of in beheer van een externe partner. De VZW kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren of partners van data, plaats, prijs of annulering van evenementen of artikelen.

Als je een aankoop doet op de webshop van vzw toerisme Brasschaat ga je automatisch akkoord

met de algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Bedrijfsgegevens

vzw toerisme Brasschaat

Bredabaan 182

2930 Brasschaat

ondernemingsnummer 0431.976.533

Omschrijvingen van de producten

Op de webshop van vzw toerisme Brasschaat kan je terecht voor boeken, tickets, lokale producten,

fiets- en wandelkaarten en geschenken.

Betalingen

Via de webshop kan je zelf kiezen op welke manier je wenst te betalen.

Als je kiest voor de betaling via Bancontact dan betaal je tijdens de aankoop. De juiste gegevens (rekeningnummer, referentienummer bestelling, te betalen bedrag, bestemmeling enz.) staan vermeld in het scherm dat verschijnt wanneer de banktransactie plaatsvindt en vooraleer je de kaart in de kaartlezer stopt. Betalingen dienen onmiddellijk te gebeuren. Betalingstransacties worden niet aangerekend.

Als je kiest voor een betaling op factuur, dan dien je te betalen binnen de 5 kalenderdagen. Als de betaling niet tijdig ontvangen is, dan wordt de aankoop door vzw toerisme Brasschaat geannuleerd en het product terug op de markt aangeboden.

De prijzen op de website zijn inclusief btw 21% en exclusief verzendingskosten. De kosten van

verzending worden bij afrekening in de winkelmand getoond.

Als je een klacht hebt over een betaling dan dien je deze via email te melden binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op toerisme@brasschaat.be.

Inschrijvingen of artikelen gekocht in het infopunt Toerisme, gelegen in het Oud Gemeentehuis Brasschaat worden ter plaatse betaald (cash of via debet).

Terugbetalingen

Activiteiten en producten worden in principe niet omgeruild of terugbetaald. Tickets worden enkel terugbetaald als een activiteit geannuleerd wordt. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van een geregistreerde besteller.

 Leveringen

Als het door jou gekozen product voorradig is, zal de verzending binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de betaling gebeuren. Staat er bij een product vermeld dat de levertermijn afwijkt, dan ben je akkoord met de wijziging in levertermijn bij aankoop van het product. De verzending gebeurt alleen als de betaling 100% in orde is.

Foutieve doorgegeven leveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument. Bij een retour wegens foutief adres zal de aankoop geannuleerd worden en ontvang je een terugbetaling van de aankoopkosten. De verzendingskost wordt niet terugbetaald. Voor vertragingen bij BPOST is vzw toerisme Brasschaat niet verantwoordelijk. De vzw toerisme Brasschaat is evenmin verantwoordelijke voor beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending.

(E-)ticket en aankoopbewijs

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het aankoopbewijs per e-mail (in pdf-formaat) verstuurd. Deze zijn ook terug te vinden in het account van de burger die de aankoop deed. E-tickets en aankoopbewijzen, gekocht aan de balie, worden ter plaatse op papier meegegeven of via e-mail gestuurd.

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon die de inschrijving of reservering maakt wordt beschouwd als de enige verantwoordelijke voor die reservering of inschrijving en voor de betaling ervan.

E-tickets moeten digitaal of op papier worden meegebracht naar het evenement als bewijs van toegang. Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met (e-)tickets uiterlijk drie werkdagen vóór het evenement via e-mail of telefonisch gemeld worden aan via toerisme@brasschaat.be .

Misbruik

De kopers van tickets of artikelen via de webshop mogen de producten en tickets niet tegen woekerprijzen doorverkopen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door de VZW toerisme Brasschaat. Als verkochte tickets te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze tickets de toegang tot de desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Garantie

De algemeen geldende regels betreffende garantie, zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek en in de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktspraktijen en consumentenbescherming zijn van toepassing. De eventuele vergoeding i.g.v. verborgen gebrek  kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen

van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktspraktijen en consumentenbescherming heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper kan dit melden met een ondubbelzinnige verklaring (bijv. telefoon, e-mail, post) waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping blijkt.

Retourzendingen

Ingeval de consument zich op het herroepingsrecht beroept, moet hij de goederen in originele staat,

met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten

terugsturen naar vzw toerisme Brasschaat, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dan niet beroepen op het herroepingsrecht.

Een retourzending die betrekking heeft op tickets voor een evenement kan enkel vóór de datum dat het evenement plaatsvindt. Administratieve kosten en reserveringskosten worden niet terugbetaald.

De retourzending wordt door vzw toerisme Brasschaat gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen 10 kalenderdagen een terugbetaling op uw rekening verwachten. Items die te laat werden teruggestuurd, geven geen recht op terugbetaling.

Privacy

Lees hiervoor onze pagina privacy & disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistiek en industrieel eigendom, zullen alle modellen van tickets, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de vzw toerisme Brasschaat werden ontwikkeld, hun enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval worden hergebruikt of nagemaakt.

Kennisname en wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden van de webshop van de gemeente Brasschaat en verklaart zich hiermee akkoord. De koper geeft zijn/haar akkoord om het moment van betaling. Vzw toerisme Brasschaat behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene

Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Geschillenbehandeling

Op overeenkomsten tussen koper en verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting of een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.